STYPENDIA MOTYWACYJNE DLA UCZNIÓW

W ramach Motywacyjnego Programu Stypendialnego Miasta Krosna dla uczniów gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych mo?na ubiega? si? o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za znacz?ce osi?gni?cia naukowe, sportowe lub artystyczne o nazwie „Semper in altum” oraz o stypendium Prezydenta Miasta Krosna za wybitne wyniki w nauce „Kro?nie?ski Omnibus”. W za??cznikach  wnioski stypendialne. Wnioski sk?ada si? w sekretariacie szko?y do 10 wrze?nia 2017 roku.

Za?. Nr 1-Semper in altum

Za?. Nr 2-Kro?nie?ski Omnibus abalorios de pandora abalorios de pandora