Sukces przedszkolaków na Olimpiadzie Sportowej!

Nasze przedszkolaki wzi??y udzia? XII Olimpiadzie Przedszkolnej „Przez ruch do zdrowia”. Po ambitnej walce w wielu konkurencjach sportowych, w ??cznej klasyfikacji zaj??y drugie miejsce w zawodach. Gratulujemy uczestnikom i ?yczymy  jeszcze wielu sukcesów sportowych!

Sukces przedszkolaków

  pandora anillos pandora anillos

NOC W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W nocy z 2 na 3 czerwca odby?a si? w naszej szkole druga ju? „Noc w ?wietlicy”. Tym razem w imprezie udzia? bra?o 23 uczniów z klas III a, III b, II a i II b szko?y podstawowej. Przybyli oni do szko?y o godz. 19:00 i wspóln? zabaw? rozpocz?li od przygotowania sobie kolacji. Nast?pnie zacz?li oni wraz z organizatork? imprezy p. El?biet? Korzeniowsk? przygotowywa? „swój nocleg”. Kolejnym elementem zabawy by? dla ch?opców nocny mecz pi?ki no?nej na boisku szkolnym, a dla dziewczynek kurs ta?ca z dziewczynami z grupy tanecznej ARES – czego efektem by?a krótka, ale efektywna choreografia. Po tak emocjonuj?cym wieczorze przyszed? czas na seans filmowy z popcornem, odpoczynek i sen. Dla wszystkich uczniów noc ta by?a niezapomnianym prze?yciem, który jak podkre?lali oni sami i ich rodzice, b?d? pami?ta? do ko?ca ?ycia.
Wi?cej zdj?? na fanpage-u szko?y
https://www.facebook.com/SP10Krosno/

Nocowanie w szkole

  air max 97 air max 97

„JAK NIE CZYTAM – JAK CZYTAM”

1 czerwca 2017 r. w??czyli?my si? do ogólnopolskiej akcji bicia rekordu czytania w tym samym czasie z roku 2016. G?ównym organizatorem akcji by?a redakcja miesi?cznika „Biblioteka w Szkole”. W tym dniu, o godzinie 10.00, uczniowie wszystkich klas, wraz z nauczycielami, zebrali si? na boisku szkolnym i wspólnie czytali – ka?dy to, co chcia?.

W czym konkretnie mo?e pomóc ta akcja?

? Promocja czytania i ksi??ek w?ród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, pokazanie nieczytaj?cym uczniom, ?e ksi??ki s? popularne w?ród ich rówie?ników.

? W poczytaniu sobie. Dla rozrywki, bez dorabiania wielkiej filozofii. By pokaza? nieczytaj?cym uczniom, ?e ksi??ka to nie tylko lektura, za której nieprzeczytanie s? karani, lecz przede wszystkim mi?a forma sp?dzania czasu.

? Dodatkowy element rywalizacji przekona uczniów, ?e czytaniem mo?na i nale?y si? chwali?.

Wspólne czytanie
michael kors bolsos michael kors bolsos

Wycieczka „Leśnych Ludków” i „Mądrych Sówek”

Dnia 23 maja 2017 roku dzieci z grup „M?dre Sówki” i „Le?ne Ludki” wzi??y udzia? w wycieczce przedszkolnej do Rymanowa Zdroju.

Chocia? wyprawa  niedaleka, to atrakcji i mi?ej zabawy by?o wiele. Inaczej w?druje si? z rodzicami, a inaczej z przedszkolnymi kolegami. A program wycieczki by? atrakcyjny – spacer deptakiem, lody, karmienie kaczek i ?wietna zabawa w „?liwkowej Krainie”. Nie zabrak?o tak?e odpoczynku pod rymanowskimi t??niami.

Wspania?a pogoda i dobry humor towarzyszy?y nam przez ca?? wycieczk?. Dzieci wróci?y do przedszkola na pyszny obiad zm?czone i zadowolone.

Wycieczka przedszkolaków
nike air max 97 nike air max 97

Konkursomania trwa

Konkursowa wiosna w bibliotece w pe?nym rozkwicie. S? ju? pierwsi zwyci?zcy. 15 maja 2017 r. odby? si? drugi etap konkursu czytelniczego w klasach drugich Szko?y Podstawowej:  „Hans Christian Andersen i jego ba?nie”.  Poziom uczestników by? tak wysoki, ?e konieczna by?a dogrywka, która pozwoli?a wy?oni? dwuosobowe dru?yny do tego etapu. Dru?yny mia?y szereg zada? do wykonania przed jury, w którym zasiad?y: pani Urszula Borkowska, pani Edyta Guzik, Patrycja Pietruszka z kl. II a oraz Milena Belczyk z kl. II b. Publiczno?? stanowili koledzy z klas poszczególnych dru?yn, a ca?o?? zorganizowa?a i poprowadzi?a pani bibliotekarka Barbara Markowicz-Betlej. Po zaci?tej walce podliczono punkty, og?oszono zwyci?zców i wr?czono dyplomy oraz nagrody:

I miejsce zaj??a dru?yna klasy II a: Lilianna Lonc Kap?on i Franciszek Urbanek

II miejsce zaj??a dru?yna klasy II b: Wiktoria Bielecka i Adrian Kwolek

Odby?y si? równie? konkursy w klasie IV, V oraz VI Szko?y Podstawowej. Trwa poprawa prac i sumowanie punktów. Zwyci?zcy tych konkursów zostan? przedstawieni i nagrodzeni w najbli?szym czasie.

Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy!

Konkurs czytelniczy
nike air max 1 nike air max 1

Konkursomania trwa

Konkursowa wiosna w bibliotece w pe?nym rozkwicie. S? ju? pierwsi zwyci?zcy. 15 maja 2017 r. odby? si? drugi etap konkursu czytelniczego w klasach drugich Szko?y Podstawowej:  „Hans Christian Andersen i jego ba?nie”.  Poziom uczestników by? tak wysoki, ?e konieczna by?a dogrywka, która pozwoli?a wy?oni? dwuosobowe dru?yny do tego etapu. Dru?yny mia?y szereg zada? do wykonania przed jury, w którym zasiad?y: pani Urszula Borkowska, pani Edyta Guzik, Patrycja Pietruszka z kl. II a oraz Milena Belczyk z kl. II b. Publiczno?? stanowili koledzy z klas poszczególnych dru?yn, a ca?o?? zorganizowa?a i poprowadzi?a pani bibliotekarka Barbara Markowicz-Betlej. Po zaci?tej walce podliczono punkty, og?oszono zwyci?zców i wr?czono dyplomy oraz nagrody:

I miejsce zaj??a dru?yna klasy II a: Lilianna Lonc Kap?on i Franciszek Urbanek

II miejsce zaj??a dru?yna klasy II b: Wiktoria Bielecka i Adrian Kwolek

Odby?y si? równie? konkursy w klasie IV, V oraz VI Szko?y Podstawowej. Trwa poprawa prac i sumowanie punktów. Zwyci?zcy tych konkursów zostan? przedstawieni i nagrodzeni w najbli?szym czasie.

Zwyci?zcom serdecznie gratulujemy!

Konkurs czytelniczy
nike air max 97 nike air max 97

MISTRZ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

 

25 maja odby? si? konkurs o tytu? MISTRZA J?ZYKA NIEMIECKIEGO 2017. 22 uczniów klas gimnazjalnych rozwi?zywa?o zadania sprawdzaj?ce ich wiedz? z j?zyka, zarówno gramatyczn? jak i leksykaln?.

Bezkonkurencyjna okaza?a si? uczennica klasy III a – Alicja Skiba, która osi?gn??a wynik 94%, co da?o jest tytu? mistrza klas trzecich, a zarazem mistrza szko?y. Najlepszy wynik       w klasach drugich uzyska? Krystian Kolanko – ucze? klasy II b, w klasie pierwszej natomiast najlepszy by? Daniel P?onka, który to 15 marca br. otrzyma? wyró?nienie w IV Wojewódzkim Konkursie z J?zyka Niemieckiego im. Jacoba i Wilhelma Grimm.

Wszystkim uczestnikom bior?cym udzia? w konkursie gratuluj?, a pozosta?ych uczniów zach?cam do udzia?u w nast?pnej edycji.

nauczyciel j?zyka niemieckiego El?bieta Korzeniowska

air max 90 air max 90