Goście w bibliotece

„Gdy za oknem szaro i buro, warto uda? si?, tam gdzie nie jest ponuro”. Tym tropem, w ?lad za M?drymi Sówkami i Le?nymi Ludkami, posz?a grupa Misiów z Przedszkola Miejskiego Nr 2 im. Króla Maciusia Pierwszego.
W pi?tek, 24 marca 2017 r., dzieci wraz z opiekunkami zawita?y do biblioteki Szko?y Podstawowej Nr 10.

Biblioteka okaza?a si? doskona?ym miejscem na ciekawe sp?dzenie czasu. By?o zwiedzanie biblioteki, g?o?ne czytanie bajki przez pani? bibliotekark?, ogl?danie kolorowych i interesuj?cych ksi??ek, kram z weso?ymi zagadkami.
Na zako?czenie wszystkie dzieci otrzyma?y pami?tkowe zak?adki  do ksi??ek, kolorowanki oraz s?odki upominek na popo?udnie.

Goście w bibliotece
airmaxszapatos airmaxszapatos